Εκτύπωση

Δίνεται η δυνατότητα της παραμετροποίησης αρκετών στοιχείων του λογισμικού όπως: