Εκτύπωση

Ecclesia Economy1Απλογραφικό Εκκλησιαστικό λογιστικό σύστημα
Το Απλογραφικό Εκκλησιαστικό λογιστικό σύστημα βασίζεται στην καταγραφή των οικονομικών μεγεθών του κάθε Ιερού Ναού σε πίνακα-αρχείο άρθρων εσόδων και εξόδων τα οποία ανήκουν σε κεφάλαια. Τα κεφάλαια αποτελούν τον υψηλότερο βαθμό λογαριασμών και ομαδοποιούν τα άρθρα τα οποία αποτελούν την δευτεροβάθμια κλίμακα λογαριασμών.
Η λογική του συστήματος δεν διαφέρει από εκείνη του απλογραφικού λογιστικού μοντέλλου μιάς επιχείρησης. Κινούνται μόνο οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί (άρθρα) ενημερώνοντας παράλληλα τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς (κεφάλαια).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Λογισμικό Ecclesia Economy Απλογραφικό έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα για να καλύψει τις εξειδικευμένες λογιστικές ανάγκες λειτουργίας των Ιερών Μητροπόλεων και των Ιερών Ναών της Εκκλησίας της Ελλάδος ως αυτόνομων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η παρακολούθηση και διαχείριση των πάσης φύσεως οικονομικών δραστηριοτήτων των Εκκλησιαστικών Μονάδων της Ιεράς Μητροπόλεως (Λογιστήριο Ιεράς Μητροπόλεως, Ιερών Ναών, Ιερών Προσκυνημάτων, κ.α.) πραγματοποιείται με ανάπτυξη λογαριασμών του Εκκλησιαστικού συστήματος κεφαλαίων και άρθρων.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΣ

Το Λογισμικό έχει δημιουργηθεί σε περιβάλλον Microsoft Visual Studio.

SQL

Πλατφόρμα λειτουργίας
Έχει χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Microsoft .NET Framework και η γλώσσα VB.NET για ανάπτυξη εφαρμογών Windows.

Μοντέλο λειτουργίας
Client-server με συνδέσεις δυναμικού τύπου (database connection strings) που ορίζονται μέσω εξωτερικών αρχείων παρέχοντας ευελιξία στην επικοινωνία και την υπαγωγή του client σε άλλον server μόνιμα ή προσωρινά.

Τεχνολογία εντύπων
Όλες οι καταστάσεις, έντυπα και γραφήματα σχεδιάσθηκαν με την επώνυμη τεχνολογία Business Objects Crystal Reports.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Φόρμες εργασίας
Το κύριο χαρακτηριστικό συστατικό όλων των υπηρεσιών είναι οι ενιαίες φόρμες εργασίας που αποτελούν και το περιβάλλον εργασίας για κάθε χρήστη. Οι φόρμες περιέχουν

Επικοινωνία με τον χρήστη
Η διαδραστικόπτητα του Λογισμικού και η επικοινωνία-απόκριση του συστήματος στις ενέργειες του χρήστη υλοποιείται μέσα από μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη. Μηνύματα λάθους, ολοκλήρωσης με επιτυχία, ενημέρωσης και γενικότερα πληροφόρησης. Τα μηνύματα διατυπώνονται με σαφήνεια σε απλή γλώσσα. Πάντοτε το περιεχόμενό τους είναι προσανατολισμένο προς την μεριά του χρήστη που χειρίζεται το Λογισμικό, με σαφές περιεχόμενο. Ενημερώνουν αλλά και καθοδηγούν στην επόμενη ενέργεια όταν χρειάζεται.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Οι λειτουργίες του Λογισμικού είναι πλήρως εναρμονισμένες με τους οικονομικούς κανονισμούς λειτουργίας των εκκλησιαστικών λογιστηρίων και μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτές από το μενού που βρίσκεται αριστερἀ σας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής διαχείρισης οικονομικών χρήσεων.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Προσφέρονται αναβαθμίσεις έτσι ώστε να παραμένει πάντοτε σύγχρονο και να συμβαδίζει με τις τελευταίες οικονομικές και φοροτεχνικές διατάξεις που ορίζει εκάστοτε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αλλά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είναι εύκολη η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Διαθέτει ενσωματωμένη ηλεκτρονική τεχνική βοήθεια η οποία ενεργοποιείται με την εγκατάστασή του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η λειτουργία του και η πρόσβαση στα τηρούμενα στοιχεία γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες που ορίζονται από τον Διαχειριστή συστήματος.


ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ "ECCLESIA ECONOMY ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ" 2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΜΥΦ)

GGPSΤο Ecclesia Economy με μία κίνηση εξάγει σε αρχείο όλες τις συγκεντρωτικές εγγραφές των τιμολογίων των προμηθευτών και λοιπών συναλλασσομένων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών σε αρχείο XML. Η διαδικασία αυτή είναι σύντομη, γίνεται στον υπολογιστή σας και παράγει το αρχείο που υποβάλλεται κατόπιν προς τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν απαιτείται η εκ νέου καταχώριση των τιμολογίων σε κάποιο άλλο πρόγραμμα!

 


support

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – HELPDESK

Παρέχεται τεχνική βοήθεια μέσω συμβολαίων συνεχούς τεχνικής υποστήριξης, με ταχεία απομακρυσμένη σύνδεση, τηλεφωνικά ή μέσω email.