Εκτύπωση

ΓΑΜΟΙ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΓΑΜΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

 

ΓΑΜΟΙ

Για την έκδοση Αδείας Γάμου οι μελλόνυμφοι πρέπει να παρουσιασθούν στον Ιερό Ναό τον οποίο έχουν επιλέξει για την τέλεση του γάμου και με την βοήθεια του Ιερέα να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν προς την Ιερά Μητρόπολη τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Θεμελιώδης προϋπόθεση ως προς το θρήσκευμα είναι και οι δύο να είναι βαπτισμένοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Επιτρέπεται ο Ορθόδοξος Γάμος και όταν μόνο ο ένας είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και ο άλλος ανήκει σε άλλη ομολογία (π.χ. είναι Ρωμαιοκαθολικός).

Η Άδεια Γάμου συμπληρώνεται στον Ιερό Ναό. Αποστέλλεται στην Ιερά Μητρόπολη και λαμβάνει Αριθμό από το Βιβλίο Αδειών – Βιβλίο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως. Το Βιβλίο έχει ανεξάρτητη αρίθμηση. Τον ίδιο αριθμό λαμβάνει και το αντίγραφο της Αδείας Γάμου το οποίο επιστρέφεται στον Ιερό Ναό για να γίνει η τέλεση του Ιερού Μυστηρίου.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Γάμου το αντίγραφο της Αδείας επιστρέφεται στην Ιερά Μητρόπολη με την ένδειξη Ματαίωση από τον Ιερό Ναό.

Η διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί Άδεια τέλεσης Γάμου ανηλίκου είναι η ακόλουθη:

Συμπληρώνεται αίτηση από τον κηδεμόνα του/της ανηλίκου/ης στον Ιερό Ναό

Η αίτηση προωθείται προς την Ιερά Μητρόπολη

Η Ιερά Μητρόπολη διαβιβάζει το αίτημα προς την Ιερά Σύνοδο

Η Ιερά Σύνοδος εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα

 

Διαδικασία Ecclesia Office για την διεκπεραίωσηΓάμου

 

Εάν η Αίτηση Γάμου εγκριθεί και επικυρωθεί η Άδεια Γάμου από την Ιερά Μητρόπολη,

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΓΑΜΙΑΣ

Τα Πιστοποιητικά Αγαμίας (τύπου Α ή Β) εκδίδονται πάντοτε από τους έχοντες την ευθύνη Ιερούς Ναούς ακόμα και αν ο Γάμος θα τελεστεί εκτός Ιεράς Μητροπόλεως. Για τα Πιστοποιητικά Α υπογράφει μόνο ο Ιερεύς. Για τα Πιστοποιητικά Β υπογράφουν ο Ιερεύς, δύο μάρτυρες και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο/η υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση.

Όταν ο γάμος πρόκειται να τελεσθεί εντός της Ιεράς Μητροπόλεως τα Πιστοποιητικά είναι έγκυρα αμέσως με την έκδοσή τους από τους Ιερούς Ναούς. Όταν ο γάμος πρόκειται να τελεσθεί εκτός Ιεράς Μητροπόλεως τα Πιστοποιητικά πρέπει να επικυρωθούν από την Ιερά Μητρόπολη. Λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου από το Βιβλίο Πιστοποιητικών του Ιερού Ναού και υποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη για επικύρωση. Λαμβάνουν 2ο αριθμό πρωτοκόλλου από το Βιβλίο Πιστοποιητικών της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το Βιβλίο Πιστοποιητικών έχει ανεξάρτητη αρίθμηση. Ο αύξων αριθμός του Βιβλίου είναι και ο αριθμός που δίνει στο Πιστοποιητικό η Ιερά Μητρόπολη.

Το Πιστοποιητικό Αγαμίας ισχύει για 6 μήνες. Δεν μπορεί να εκδοθεί ξανά εντός 6 μηνών παρά μόνο με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για απώλεια.

 

Διαδικασία Ecclesia Office για την έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας

Όταν ο γάμος πρόκειται να τελεσθεί εντός της Ιεράς Μητροπόλεως, τα στοιχεία του Πιστοποιητικού καταχωρούνται μέσω του λογισμικού στο Αρχείο Πιστοποιητικών Αγαμίας του Ιερού Ναού και λαμβάνουν μοναδιαίο Αριθμό Πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης.

Όταν ο γάμος πρόκειται να τελεσθεί εκτός Ιεράς Μητροπόλεως, τα στοιχεία του Πιστοποιητικού καταχωρούνται μέσω του λογισμικού στο Αρχείο Πιστοποιητικών Αγαμίας του Ιερού Ναού και λαμβάνουν μοναδιαίο Αριθμό Πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης. Ακολούθως πρέπει να προωθηθούν για θεώρηση στην Ιερά Μητρόπολη

  

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ


EMPODIASMALL

Τα πλεονεκτήματα τής ηλεκτρονικής οργάνωσης του Γραφείου Γάμων που δίνει το Λογισμικό είναι:

  • Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον χειρισμού.

  • Μία μοναδική καταχώριση για κάθε Γάμο.
  • Ταχεία εκτύπωση εκκλησιαστικών εγγράφων, βιβλίου Αδειών Γάμων.
  • Ταχεία ανεύρεση των στοιχείων της κάθε καταχώρισης.
  • Ταξινόμηση όλων των καταχωρίσεων.
  • Ταχεία εκτύπωση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων.
  • Ταχεία έκδοση καρτέλας αντικειμένου, Ευρετηρίου αντικειμένων σε μορφή Word, Excel, PDF.